Vacature website hotel De Zon Ommen – OMLINE

Vacature website hotel De Zon Ommen

Voorstel ingediend door: OMLINE

test

test

test

test

Uw investering

stecks

€0132.00

Total: €132

Voorstel goedkeuren

Goedkeuring van het voorstel details

To Accept, Type Your Full Name Below

Het marketing bureau van morgen

Over OMLINE Welkom bij OMLINE, het online marketing bureau dat gaat voor de WOW. Ja, i know. Iedereen marketing bureau roept dat. Echter werken wij met studenten die affiniteit hebben met de techniek van morgen. Op die manier proberen wij de concurrenten van onze relaties een stap voor te zijn.   Onze visie "Het marketing bureau van morgen", wij zijn continue bezig met het verbeteren van onze diensten en deze toekomst proof maken. Zo werken wij momenteel aan "headless" website's. Headless website's zijn sneller dan de huidige website's en komen hoger in Google! 100ms snelheid kan al resulteren in een online omzet stijging van 1%! Nieuwsgierig naar meer informatie over de snelheid van je site? Klik dan hier! Daarnaast waren wij één van de eerste bedrijven die order bevestigingen verstuurde via Whatsapp. Op deze manier worden bereik je nog sneller de consument en haal je een drempel weg.   Jij? Wij vinden een goede match met onze partners super belangrijk. Daarom zijn wij opzoek naar partners die houden van een uitdaging. Laten we samen de website van morgen creëren!

ALGEMENE VOORWAARDEN OMLINE

Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij OMLINE partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door OMLINE uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 2 Aangaan overeenkomst Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van OMLINE. De verplichtingen gaan nooit verder dan door OMLINE schriftelijk is bevestigd. Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst Alle schriftelijke aanbiedingen van OMLINE zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is OMLINE gerechtigd het aanbod te wijzigingen. Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij OMLINE mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en OMLINE de aanvaarding van het aanbod, ofwel de opdrachtbevestiging, beiden schriftelijk ondertekend hebben. Artikel 4 Medewerking door cliënt Client zal OMLINE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan OMLINE verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is OMLINE bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen. Artikel 5 Uitvoering OMLINE neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. OMLINE zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van OMLINE bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft OMLINE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door OMLINE in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van OMLINE. Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed. Indien naar het oordeel van OMLINE een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is OMLINE bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen. Artikel 7 Honorarium Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten. Artikel 8 Prijs en betaling Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door OMLINE aan te wijzen bankrekening. Client dient 25% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim OMLINE is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van OMLINE dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Artikel 9 Termijnen Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij OMLINE schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en OMLINE ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.
Artikel 10 Overmacht Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van OMLINE opgeschort. In dat geval is OMLINE verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan OMLINE zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van OMLINE kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien OMLINE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is OMLINE gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. Artikel 11 Aansprakelijkheid Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van OMLINE beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. De totale aansprakelijk van OMLINE wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium. De aansprakelijkheid van OMLINE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt OMLINE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en OMLINE ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. OMLINE is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk OMLINE, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op OMLINE geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als OMLINE niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
Artikel 12 Annulering OMLINE behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van OMLINE kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient OMLINE de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. Artikel 13 Beëindiging Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn. Artikel 14 Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Artikel 15 Geschillen Alle geschillen tussen OMLINE en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet- nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt. Artikel 16 Slotbepaling OMLINE is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMLINE.